Офісний службовець (бухгалтерія)

1. Професія: 4121 Офісний службовець (бухгалтерія);

2. Кваліфікація: Офісний службовець (бухгалтерія);

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • постанови, розпорядження, інструкції, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності безпосереднього напряму його діяльності;
 • застосування інструктивних та нормативних документів;
 • організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;
 • основи трудового законодавства;
 • основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;
 • основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства;
 • основи організації виробництва, праці та управління;
 • основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.
 • Повинен уміти:
  виконувати роботу з ведення нескладних операцій (заповнення та оформлення первинних документів, складання кореспонденцій, складати та заповнювати регістри бухгалтерського обліку на підставі первинних документів), щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації;
 • одержувати та здавати готівку за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо;
  виконувати обов’язки касира;
 • вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність;
 • за дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку основних засобів та інших необоротних активів, готової продукції, товарів, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших комунальних витрат, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію;
 • виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку;
 • приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати бухгалтерську звітність;
 • брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації;
 • готувати на основі оперативних, статистичних та фінансових звітів, довідки про результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • брати участь у розробці заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню;
 • приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей;
 • виконувати поточні завдання в межах своєї професії за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії;
 • стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності;
 • здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати помилок в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  відображати в бухгалтерському обліку господарські операції;
 • вміти вірно заповнювати поточні документи;
 • знати основи економіки підприємства;
 • вміти порівнювати та робити висновки по економічним показникам підприємства;
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності: види суб’єктів господарювання, правове становище підприємств, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська-правова відповідальність, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності: поняття та порядок укладання трудового договору, дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Офісний службовець (бухгалтерія)»; без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи офісним службовцем (бухгалтерія) за станом здоров’я.